Açık ve Kapalı Görüşlerle İlgili Esaslar

  Kurumumuzda hükümlü ve tutukluları ziyaret aşağıda metni verilmiş olan  ziyaret yönetmelik hükümleri dahilinde yapılmaktadır.

  Ancak açık görüş ile ilgili maddenin yürürlüğünün durdurulması sebebiyle  doğan yeni durum Bakanlıktan verilen bilgiye göre şu şekildedir:

  Bakanlığımız tarafından hazırlanıp 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri  Hakkında Yönetmeliğin "Ziyaret edebilecek kişiler" başlıklı 14'üncü  maddesinin iptali talebiyle açılan dava üzerine, Danıştay 10. Dairesinin 02/12/2009 tarihli ve 2006/5393 Esas, 2009/10123 sayılı kararıyla anılan  maddenin iptaline karar verilmiş olup, söz konusu karar 04/03/2010 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiş ve bu karara karşı, öncelikle yürütmenin  durdurulması ve akabinde kararın bozulması talebiyle Danıştay İdarî Dava  DaireleriKuruluna 22/03/2010 tarihinde başvurulmuştur.

  Öte yandan; 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesine  göre; Danıştay, İdare ve Bölge idare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin esasa  ve yürütmenin durdurulmasına İlişkin kararları doğrultusunda idarenin  gecikmeksizin işlem tesis etmesine bu sürenin 30 günü geçmemesi  gerekmektedir.

  Bu itibarla;

  Temyiz sonucuna göre söz konusu Yönetmeliğin 14'üncü maddesinde değişiklik  yapılıncaya kadar;

  1-   Hükümlü ve tutuklulara, 5275 sayılı Kanunun 83'üncü  maddesinin birinci fıkrasında sayılan eş, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın  hısımları, vasisi, kayyımı ve kuruma kabullerinde bildirdikleri üç kişi ile  açık görüş yapabileceklerinin bildirilmesi,

  2- Talep halinde, anılan maddede sayılan kişilerle hükümlü ve tutukluların  açık görüş yapabilmeleri için ceza infaz kurumunda gerekli koşulların  sağlanması. 

  Resmi Gazetede Yayınlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmenliğe ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

   

   

   

  Adres

  Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  Santral : (0212) 726 00 26

  Fax : (0212) 726 00 28

  E-Posta

  silivri.3ltcikisaretadalet.gov.tr