Sağlık Birimi

  Kurumumuz Sağlık Biriminde;

  1 Aile Hekimi, 1 Diş Hekimi, 3 Sağlık Memuru, 8 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.
  Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini Aile Hekimi başkanlığında yerine getiren servistir. Sağlık Memurları Aile Hekimi tarafından yapılması istenen enjeksiyon, basit tıbbı müdahale ve gerekli görülen ACİL müdahalelerde Aile Hekimine yardımcı olurlar. Günlük pansuman ve İlaç düzenlemelerini ve listelerini tutarlar. Kurumumuz Aile Hekimi ve Diş Tabibi tarafından ileri tetkik ve tedavisi için yapılan sevklerin planlama ve evrak kayıtlarında yardımcı İnfaz ve Koruma Memurları görev yapmaktadır.

  (1) Cezaevi tabibinin görevleri:

  (a) Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek, hükümlülerin ve kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar,

  (b) Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla, tedavi olmayı reddedenlerin ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket edenleri kurum en üst amirine bildirir,

  (c) Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlülerle personelin temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin hususları tespit etmek maksadıyla, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini düzenler,

  (d) Sağlık servisinin; tıbbi, idarî ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütür ve denetler,
  (e) Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.

  (f) Aile Hekimi, Vardiya sisteminin uygulanmadığı hâllerde, önemli bir rahatsızlığın bildirildiği durumlarda, günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.

  (g) Kuruma giriş yapan hükümlü ve tutukluların ilk fiziki muayenesini yapar ve gerek gördüğünde rapor düzenlenmesi için sevk eder.

  (2) Diş Hekiminin görevleri:

  Hükümlülerle kurum personelinin, ağız ve diş sağlığıyla ilgili koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini yapar ve sağlık istatistiklerini düzenler.

  Cezaevi tabibi ve diş hekimi, sağlık servisinde çalışan diğer personel ile birlikte, aşağıda belirtilen işleri yapmak amacıyla, ortak görev anlayışı içinde hareket eder.

  Sağlık gözetimini, dilekçe ile kendilerine muayene amaçlı başvuru yapan veya gerek görülen acil durumlarda hükümlü ve tutukluların muayenesi ve gerek görüldüğünde sevklerini yaparlar.

  Sevki yapılan hükümlü ve tutukların, sevki yapılan poliklinikte, sağlık işlemlerinden sonra kontrol ve gözetimini yaparlar.

  (3) İlaç Dağıtım görevlisi:

  (a) Görevli Memur; cezaevi tabibinin vereceği reçetelere göre ilâçları hazırlar, yeşil ve kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki ilâçların tane olarak verilmesini ve huzurda içirerek kontrolünü yapar, diğer ilâçları ise cezaevi tabibinin belirlediği miktarda hastalara verir,
  (b) Kurumda bulunan ilâçları korur ve gereken ilâçları almak için cezaevi tabibine zamanında haber verir.

  (4) Sağlık memurunun görevleri:

  Cezaevi tabibinin gözetimi altında olup, onun göstereceği işleri yapar. Meslekî bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yerine getirirler.

  (5) Yardımcı İnfaz ve Koruma Memurlarının görevleri:

  Kurum İdaresince Ceza İnfaz Kurumunun bünyesinde bulunan Aile Hekimliğinde;

  (a) Kurum bünyesinde barındırılan Hükümlü ve tutukluların talep dilekçelerine binaen sevk ve koordinesini sağlar,

  (b) Aile Hekimliğinde yapılan muayene işlemleri sırasında huzur ve sükûnetin sağlanmasında koruyucu ve gerekli görüldüğünde önleyici hizmet görür.

  (c) Hükümlü ve tutukluların sevk ve Koordinasyonunda Üçlü Protokol gereği, iş birliği içerisinde sevkleri iki gün önceden Ceza İnfaz Kurumları Jandarma Tabur Komutanlığına sevk sayısı ve isim listesi bildirimi yollanır. Planlanan hükümlü ve tutukluların muayene işlemlerinin yaptırılmasında görev yapar.
  (d) Hükümlü ve tutuklulara ait sağlık dosyalarının korunması ve yazışmaların yapılmasında görev alır.

  Adres

  Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  Santral : (0212) 726 00 26

  Fax : (0212) 726 00 28

  E-Posta

  silivri.3ltcikisaretadalet.gov.tr